Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla ginące zawody

Cisza! Tu się plecie! / Silence! Here it is weaving!

Długo niczego nie pisałam, ale to tylko dlatego, że mam bardzo mało wolnego czasu. Ostatnio jednak dostałam duże zlecenie od Lorifaktora (obowiązuje nas oczywiście umowa o dzieło) i zatonęłam w wełnie i sznurkach. Tyle już uplotłam:

Long time I did not write anything, but that’s only because I have a very little free time. Recently, however, I received a large order from Lorifaktor (valid letter contract work, of course) and I sank in wool and strings. I have laced so much already:

sznurki / laces

A tak wygląda moja prawa dłoń po ledwie godzinie pracy. Na szczęście nie przetarłam skóry do krwi.

And how looks my right hand after only an hour of work. Fortunately, I not rubbed the skin into the bloodstream.

dłoń rzemieślniczki / an artisan's hand

Korzystając z czasu, który mogę przeznaczyć na rzemiosło, idę pleść dalej…

Use the time that I could spend on crafts, I go to weave on …

Reklamy

Dwa dni i jeszcze jeden / Two days and another

Piątek i sobota minęły bardzo szybko. Jeszcze tylko dziś będzie można podziwiać dzieła twórców, rzemieślników i artystów.
A tak prezentowało się moje stoisko, współdzielone z Made by Hands:

Friday and Saturday passed very quickly. Just today will be on display works by artists, craftsmen and artists.
And so presented my booth, shared with Made by Hands:

XVII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego, stoisko Gildii i Made by Hands

XVII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego, stoisko Gildii i Made by Hands

W pełni zaskoczenia / Fully surprise

Zupełnie spontanicznie zostałam wyrwana na XVII Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego.
Pokazuję, co umiem, czyli zajmuję ręce przędzeniem na przemiennie z pleceniem sznurków. Oczywiście na stole mam wyłożone do pokazania swoje wytwory, by móc się nimi pochwalić przed ludźmi odwiedzającymi wystawę.

Quite spontaneously I were pulled at the XVII Exhibition of Folk Artists and Crafts Polish-Czech Border.
Showing what I can do, or dealing hands on spinning or alternates weaving with strings. Of course, on the table have lined up to show mine creations to be able to show them off in front of people visiting the exhibition.

Jakby ktoś miał wolny czas i ochotę, to zapraszam do Prudnika, do OSiRu na ul. Łuczniczej 1.

As if someone had free time and feel like it, I invite you to Prudnik to OSiR on Archery Street 1.

Nauka nie idzie w las / The study does not go into the woods

Tylko do biblioteki miejskiej. Będę uczyć dzieciaki, jak wygląda proces przędzenia i tkania. I to w praktyce. I to już jutro.

Only to municipal library. I’ll teach the kids how looks the process of spinning and weaving. And in practice. And it will be tomorrow.

Roboty trochę z tym jest, bo trzeba przygotować wszystko, co potrzebne: kołowrotek, krosna, ramki do tkania, wełnę w kłębkach i runo do przędzenia. No i sprawdzić po zimie ubrania średniowieczne. Mole na pewno nic z nimi nie zrobiły, bo schowałam je w worki próżniowe.

I have a little work with it, is because I have to prepare everything needed: wheel, loom, frame weaving, wool in hanks and fleece for spinning. Well, I must check the medieval clothes after winter. Moths certainly none of them did not, because I hid them in vacuum bags.

Zostawiam Was z gotowymi już rameczkami, a ja uciekam do dalszych przygotowań.

I leave you with ready-made frames already weaving, and I’m running for further preparation.

Rameczki do utkania wszystkiego, co wyobraźnia podpowie ;)

Rameczki do utkania wszystkiego, co wyobraźnia podpowie 😉