Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla lucet

Sznurki, sznurowadła / Cords, (shoe)laces

Naplątałam znów trochę sznurków. Mają już swój cel i przeznaczenie, a ja mogę usiąść i zrobić parę nowych rzeczy na Wystawę w Prudniku, której nie mam zamiaru w tym roku nie odwiedzić.

I knotted some cords again. They already have their target and destination, and I can sit and do some new things at the Prudnik Exhibition, which I have no intention of not visiting this year.

A oto zwoje gotowych sznurków:

Here are the roll made of laces:

sznurki09

Reklamy

Koniec jest bliski! / The End is Near!

Końcówki są najgorsze… widzisz, że już niewiele zostało do zrobienia, a robota się ciągnie i ciągnie i końca jej nie widać… Mogę się założyć, że tę resztkę kłębka będę przerabiać na sznurek do końca tego dnia.

Endings are the worst… you see you have not much to do and the work continues on and on and you can’t see the end of it… I bet that the rest of hank I will be transformed into a string to the end of the day.lucety05

Dużo sznureczków! / So many laces!

Zakończyłam wreszcie pracę nad hurtową ilością sznureczków. Jest ich łącznie pięćset. Każdy o długości około 35 cm.

Finally, I ended work at a lot of laces. There are five hundred. Every one have a lenght about 35 cm.

Najpierw uplotłam na lucecie 17.500 centymetrów sznurka, by później pociąć go na małe kawałeczki, zgodnie z życzeniem.

First I weaved on lucet 17.500 centimeters of lace, and later I cuted it on smal pieces, as requested.

Wszystko gotowe do drogi:

And everything is ready for trip:

sznurki08

 

W pracowni / In the workshop (7, 8 & 9 / 52)

Powoli i mozolnie długie sznurki zamieniają się w sznurowadła.

Slowly and laboriously long strings turn into a laces.

sznurki05

W kubeczku z zieloną kurką – obowiązkowa herbatka 😉 / In cup with green hen – obligatory tea 😉

Karton powoli się zapełnia, a to jeszcze nie koniec. Jeszcze trochę plecenia przede mną. Jeszcze tylko około 37 metrów.

A cardboard box slowly fills up, and the end is not yet. Just a little of weaving before me. Only about 37 meters.

I gdyby tak liczyć każdy sznurek z osobna lub każde sznurowadło, 52 projekty miałabym już zrobione dawno i to po kilkanaście razy. A tak policzę:

  • jako 7 projekt – 100 czerwonych sznurowadeł;
  • jako 8 projekt – 50 zielonych sznurowadeł;
  • jako 9 projekt – 50 granatowych sznurowadeł.
And If I’ll count each string individually, or any lace, 52 projects I would have already done a long time ago and it’s a dozen times. But I count:
  • as 7 project – 100 red laces;
  • as 8 project – 50 green laces;
  • as 9 project 50 navy blue laces.

Cisza! Tu się plecie! / Silence! Here it is weaving!

Długo niczego nie pisałam, ale to tylko dlatego, że mam bardzo mało wolnego czasu. Ostatnio jednak dostałam duże zlecenie od Lorifaktora (obowiązuje nas oczywiście umowa o dzieło) i zatonęłam w wełnie i sznurkach. Tyle już uplotłam:

Long time I did not write anything, but that’s only because I have a very little free time. Recently, however, I received a large order from Lorifaktor (valid letter contract work, of course) and I sank in wool and strings. I have laced so much already:

sznurki / laces

A tak wygląda moja prawa dłoń po ledwie godzinie pracy. Na szczęście nie przetarłam skóry do krwi.

And how looks my right hand after only an hour of work. Fortunately, I not rubbed the skin into the bloodstream.

dłoń rzemieślniczki / an artisan's hand

Korzystając z czasu, który mogę przeznaczyć na rzemiosło, idę pleść dalej…

Use the time that I could spend on crafts, I go to weave on …

Zaplątana / Entangled

Długo nic nie pisałam, bo musiałam upleść kilometry sznurków. A przecież nie będę Was zanudzać codziennym wpisem, ileż to już zrobiłam, a ile jeszcze mi zostało do zrobienia. Tak więc zrobiłam, co miałam i mogę usiąść na przykład do krosna i utkać parę szlików, bo już jesień za niedługo się pojawi w naszych stronach.

Long time did not write anything because I had to weave kilometers of strings. And I will not bore you with daily entry, how much is already done, and how much I have left to do. So I did what I did and I can sit down, for example, to the loom and weave a few scarfs, because a fall for the soon will appear in our parts.

Zatem zostawiam Was z moimi sznurkami, a sama zabieram się za tkanie.

So, I leave you with my strings, and taking myself for weaving.

Całe stado sznurkowych kłębków / A whole herd of string clusters shall

Całe stado sznurkowych kłębków / A whole herd of string’s clusters shall

Moje nowe śliczności / My new pretties

Już od wtorku się nimi cieszę, ale dopiero teraz mogę się Wam nimi pochwalić. Otóż otrzymałam od Drzeworyta dwa przepiękne lucety. O, takie:

Already on Tuesday delighted with them, but now I can show them off to you. Well I received from Drzeworyt two beautiful lucets. Oh, this:

Dwa lucety, gotowe do pracy. / Two lucets, ready to work.

Dwa lucety, gotowe do pracy. / Two lucets, ready to work.

Są inne, niż mój „staruszek”: dłuższe, o węższych ramionach, przez co początki pracy z nimi były trochę uciążliwe. Ale już po chwili weszłam w rytm i mogę robić kolejne kilometry sznurków. A tak wygląda stare z nowym:

There are different than my „old man”: a longer, they have narrower shoulders, thus the beginnings of working with them were a little tedious. But after a while I got into the rhythm and I can do the miles of strings. And it looks like the old with the new:

Na starym widać lata pracy i tysiące kilometrów uplecionych sznurków. Idzie na zasłużoną emeryturę. / On the old one You can see years of work and thousands of kilometers of strings which are woven. He goes into retirement.

Na starym widać lata pracy i tysiące kilometrów uplecionych sznurków. Idzie na zasłużoną emeryturę. / On the old one You can see years of work and thousands of kilometers of strings which are woven. He goes into retirement.

Aktualnie oba lucety są w użyciu: na jednym powstaje niebieski, wełniany sznureczek, na drugim – biały, bawełniany i niezmiernie cieniutki.

Currently both lucets are in use: one arises blue woolen cord, on the other – white, cotton and extremely thin.

Lucet z niebieskim, wełnianym sznureczkiem. / Lucet with blue wool string.

Lucet z niebieskim, wełnianym sznureczkiem. / Lucet with blue wool string.

Lucet z białym, bawełnianym i okrutnie cieniutkim sznureczkiem. / Lucet with white, cotton and cruelly thin string.

Lucet z białym, bawełnianym i okrutnie cieniutkim sznureczkiem. / Lucet with white, cotton and cruelly thin string.

Dziękuję za uwagę i biegnę dalej pracować.

Thank you for your attention and I’m running to continue working.