Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla Kwiecień, 2014

Warsztaty w bibliotece / Workshops at the library

W poprzednim wpisie wspominałam o tym, że szykuję ramki tkackie na warsztaty. Otóż same warsztaty prowadziłam na prośbę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu dla dzieci i ich rodziców, którzy uczestniczyli w „Rodzinnych Czytankach”.
Całość rozpoczęła się od przeczytania legendy o Piaście Kołodzieju, po czym rozpoczęłam pogadankę o zapomnianych, starych zawodach, jak kołodziejstwo, kowalstwo, jubilerstwo, rymarstwo, kaletnictwo (kaletnik), barwiarstwo, skupiając się na koniec na przędzeniu i tkactwie. Te dwa ostatnie zawody były głównym tematem warsztatów.

In the previous post I mentioned that I getting ready weaving frame for workshops . Well, that workshop I conducted at the request of the Public Library in Kedzierzyn – Kozle for children and their parents who participated in the „Family Reading”.
All began by reading the legend of the Piast Kołodziej, then I started a talk about forgotten, old professions, such as wheelwright, metalwork, jewelery, saddlery, vesiclery, dyeing, focusing on the end for spinning and weaving. These last two profesions have been the main theme of the workshop .

Kręć się kręć wrzeciono… 😉 Spin, Spin a spinner… 😉

Zaprezentowałam przędzenie na wrzecionie i kołowrotku, a także tkanie krajek, tkanin oraz gobelinów, wykorzystując do tego swoje robocze „krosno”, zabawkowy model krosna szwedzkiego oraz ramki tkackie.
Po krótkim wstępie zaczęła się główne część warsztatów, czyli nauka tkania i przędzenia. Uczestnicy – tak dzieci, jak i ich rodzice – otrzymali do dyspozycji kłębki wełny oraz czesankę wełnianą, każdy z nich wybrał urządzenie, na którym chciałby pracować i zaczęto tkać i prząść.
Najwięcej problemów sprawiał kołowrotek, bowiem początkującym trudno było opanować mnogość ruchów. Przy przędzeniu należy pilnować stopy, która naciska pedał napędzający koło i każdej dłoni z osobna. To bardzo trudna sztuka.

I presented a spinning on the spindle and on the spinning wheel, as well as weaving ribbons, fabrics and tapestries, using for work „loom”, a toy model of the Swedish loom and weaving frame.
After a brief introduction began the main part of the workshop, the science of weaving and spinning. Participants – so children and their parents – also got balls of wool and wool tops, each of them chose the equipment on which they want to work and they began to weave and spin.
Most of the problems made a ​​reel, because it was difficult for beginners to master the multitude of moves. When spinning you should keep an eye on the foot, which presses the pedal for driving circle and each hand separately. This is a very difficult art.

Tkamy krajkę 🙂 We weave a selvedge 🙂

Najwięcej chętnych miało tkactwo. Ramki tkackie cieszyły się dużym zainteresowaniem i powstawały na nich proste gobeliny.
Także przy roboczym i zabawkowym krośnie była duża rotacja chętnych do nauki tkaczy i tkaczek.
Było tak wiele do pokazania i do opowiedzenia, iż dwie godziny przeznaczone na Czytanki minęły błyskawicznie. Nim się obejrzeliśmy, już trzeba było się żegnać i wracać do domów.

Most volunteers had a weaving. Weaving frames were very popular and were created on them a simple tapestries.
Also, with working and toy loom was a large rotation of willing to learn weavers.
There was so much to show and to tell, that two hours which we spent on Reading passed very quickly. Before I watched, I had to say goodbye and go home.

Praca wre 🙂 Work in full swing 🙂

Było mi bardzo milo móc zaprezentować swoje umiejętności oraz spróbować zarazić pasją nowych ludzi.
Dziękuję za bardzo miłe przyjęcie i dwie godziny naprawdę świetnej zabawy.
Być może do zobaczenia!

It was very nice to be able to showcase my skills and to try to infect for passion  a new people.
Thank you for the very warm welcome and the two hours really fun.
Maybe see you there!

Więcej zdjęć można znaleźć w Albumie.

More photos you can find in Album.

 

Reklamy

Nauka nie idzie w las / The study does not go into the woods

Tylko do biblioteki miejskiej. Będę uczyć dzieciaki, jak wygląda proces przędzenia i tkania. I to w praktyce. I to już jutro.

Only to municipal library. I’ll teach the kids how looks the process of spinning and weaving. And in practice. And it will be tomorrow.

Roboty trochę z tym jest, bo trzeba przygotować wszystko, co potrzebne: kołowrotek, krosna, ramki do tkania, wełnę w kłębkach i runo do przędzenia. No i sprawdzić po zimie ubrania średniowieczne. Mole na pewno nic z nimi nie zrobiły, bo schowałam je w worki próżniowe.

I have a little work with it, is because I have to prepare everything needed: wheel, loom, frame weaving, wool in hanks and fleece for spinning. Well, I must check the medieval clothes after winter. Moths certainly none of them did not, because I hid them in vacuum bags.

Zostawiam Was z gotowymi już rameczkami, a ja uciekam do dalszych przygotowań.

I leave you with ready-made frames already weaving, and I’m running for further preparation.

Rameczki do utkania wszystkiego, co wyobraźnia podpowie ;)

Rameczki do utkania wszystkiego, co wyobraźnia podpowie 😉

U prząśniczki / In spinner

Wyrabiam się… znaczy tak naprawdę się nie wyrabiam, ale coraz lepiej idzie mi przędzenie na wrzecionie. Nić staje się coraz prostsza, coraz cieńsza i nabiera takiego wyglądu, jaki widziałam dawno, dawno temu w nieistniejącym już grodzie pod Wrocławiem u pewnej miłej prządki. Pamiętam, jak byłam zachwycona jej pracą i jakością nici, cienkiej niby pajęczyna i właśnie wtedy zapragnęłam nauczyć się prząść tak, jak ona. Aczkolwiek moja wiara we własne możliwości jest i tylko jest, ale na nic nie wpływa, to z miejsca założyłam, że nic takiego nigdy mi się nie uda zrobić. W tym przeświadczeniu utwierdzały mnie niepowodzenia w starciu z kołowrotkami różnej maści.

I knead … I mean it really is not kneaded, but getting better I’m doing spinning on the spindle. The thread is becoming simpler, thinner, and takes on the appearance of such, I had seen long ago in the now defunct bulkheads near Wroclaw in a nice spinner. I remember how thrilled I was her work and the quality of the thread, thin like a spider web, and that’s when I wanted to learn to spin like it. Although my faith in my own abilities is, and only is, but it does not affect anything, I assumed that I never will do it corectly. In this belief were strengthened my failure to challenge the reels of various stripes.

Okazało się, że wrzeciono, to jest to. Może nie jest to najszybsze narzędzie do przędzenia, ale mnie jego prędkość odpowiada. Przy tym – widać różnicę, między tym, co uprzędłam kiedyś, a co teraz.

It turned out that the spindle, this is it. It might not be the fastest tool for spinning, but its speed corresponds to me. At the same time – you can see the difference between what spinned once, and now.

Po lewej świeży uprzęd (całe 64 gramy szczęścia, więcej wrzeciono nie chce zmieścić), po prawej - jeden z pierwszych.

Po lewej świeży uprzęd (całe 64 gramy szczęścia, więcej wrzeciono nie chce zmieścić), po prawej – jeden z pierwszych. / On the left fresh prior (full 64 grams of happiness, more spindle does not want to fit), on the right – one of the first.

Aż chce mi się dalej prząść. 😉

Makes me want to continue to spin. 😉

Moje nowe śliczności / My new pretties

Już od wtorku się nimi cieszę, ale dopiero teraz mogę się Wam nimi pochwalić. Otóż otrzymałam od Drzeworyta dwa przepiękne lucety. O, takie:

Already on Tuesday delighted with them, but now I can show them off to you. Well I received from Drzeworyt two beautiful lucets. Oh, this:

Dwa lucety, gotowe do pracy. / Two lucets, ready to work.

Dwa lucety, gotowe do pracy. / Two lucets, ready to work.

Są inne, niż mój „staruszek”: dłuższe, o węższych ramionach, przez co początki pracy z nimi były trochę uciążliwe. Ale już po chwili weszłam w rytm i mogę robić kolejne kilometry sznurków. A tak wygląda stare z nowym:

There are different than my „old man”: a longer, they have narrower shoulders, thus the beginnings of working with them were a little tedious. But after a while I got into the rhythm and I can do the miles of strings. And it looks like the old with the new:

Na starym widać lata pracy i tysiące kilometrów uplecionych sznurków. Idzie na zasłużoną emeryturę. / On the old one You can see years of work and thousands of kilometers of strings which are woven. He goes into retirement.

Na starym widać lata pracy i tysiące kilometrów uplecionych sznurków. Idzie na zasłużoną emeryturę. / On the old one You can see years of work and thousands of kilometers of strings which are woven. He goes into retirement.

Aktualnie oba lucety są w użyciu: na jednym powstaje niebieski, wełniany sznureczek, na drugim – biały, bawełniany i niezmiernie cieniutki.

Currently both lucets are in use: one arises blue woolen cord, on the other – white, cotton and extremely thin.

Lucet z niebieskim, wełnianym sznureczkiem. / Lucet with blue wool string.

Lucet z niebieskim, wełnianym sznureczkiem. / Lucet with blue wool string.

Lucet z białym, bawełnianym i okrutnie cieniutkim sznureczkiem. / Lucet with white, cotton and cruelly thin string.

Lucet z białym, bawełnianym i okrutnie cieniutkim sznureczkiem. / Lucet with white, cotton and cruelly thin string.

Dziękuję za uwagę i biegnę dalej pracować.

Thank you for your attention and I’m running to continue working.