Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla Krajki

Krajki / Selvedges (5 & 6/52)

Długo się nie chwaliłam niczym nowym, bo po pierwsze – nie było na to czasu przed wyjazdem, a po drugie – dopiero dziś, mam czas i możliwość usiąść przy komputerze i coś napisać.

Long time I don’t praised of nothing new, because for first – there was no time before departure, and secondly today I have time and the opportunity to sit down at the computer and write something.

Przed wyjazdem do Jemielnicy (który opiszę później, jak tylko odkopię aparat fotograficzny w garażu) utkałam kilka krajek. Dokładnie trzy krajki. Pochwalę się tylko dwoma, bo… nie mam aparatu, by zrobić zdjęcie trzeciej, czego nie zdążyłam zrobić przed turniejem.

Before traveling to Jemielnica (which I will describe later, as soon as the camera will be uncovered in the garage) I wove a few selvedges. Exactly three selvedges. I’ll brag about only two, because … I do not have a camera to take a picture of the third one, which I could not do before the tournament.

Oto najnowsze tkane paski:

Here is the latest woven strips:

krajka, selvedge

Trochę nie udał się wzór. / I did not go pattern.

Trochę nie udał się wzór. / I did not go pattern.

Reklamy

Falcon 2014

Nie, nie będziemy tam osobiście (czego bardzo żałujemy), ale nasze wyroby już tak. Dzięki uprzejmości Ingvara z Reenactment Market każdy będzie mógł zobaczyć i – co najważniejsze – pomacać to, co robimy. Zapraszamy serdecznie na stoisko RM. I to nie tylko ze względu na nasze wyroby, ale też zachęcamy do obejrzenia innych towarów, które będą tam prezentowane. Naprawdę warto!

No, we will not be there in person (which we really regret), but our products will be there. Courtesy of Ingvar from the Reenactment Market everyone will be able to see and most importantly – to touch that, what we do. We invite you to stall of RM. Not just because of our things, but we encourage you to look at other products that will be presented there. They really worth it!

Deszczowa niedziela / Rainy Sunday

Z powodu deszczu prace na „polu” zostały wstrzymane. A że moja skromna osoba nie umie usiedzieć bezczynnie, to zabrała się tkanie. Już od wielu dni mnie krosno ciągnęło niczym magnes, więc trzeba było dać upust potrzebom i namiętnościom.
Z tego wszystkiego powstały dwie, malutkie krajki. O takie:

Because of the rain the work in the „field” have been suspended. And that’s my humble person can not sit idly by, it took up weaving. For many days loom drew me like a magnet, so you had to give vent to the needs and passions.
From all this arose two tiny selvedge. About this:

Moje nowe paseczki. / My new strips.

Moje nowe paseczki. / My new strips.

Miały być to podstawy pod podwiązki, ale wyszły za szerokie, więc muszą posłużyć do innych celów.
Cóż, tak to jest, jak się długo podwiązek nie robi…

They were to be a basis for garters, but came too wide, so they must be used for other purposes.
Well, yes it is, how long does garters …

Krajki, krajki / Selvedges, selvedges

Wiem, że już jestem monotematyczna. Jednakowoż wpadłam w manię tkania i nic na to nie poradzę.

I know that I’m monothematic. However, I fell into a mania for weaving and I can not help it.

Wczoraj skończyłam jedną krajkę, a dziś zaczęłam następną. Wszystko inne na razie idzie precz. Wszystko, co może sobie iść precz, oczywiście.

Yesterday I finished one selvedge, and today I started another one. Everything else goes away for the time being. Anything that can just go away, of course.

Oto dwie nowe krajki (a raczej trzy, bo na zdjęcie wepchnęła się też cieniutka, utkana już jakiś czas temu):

Here are two new selvedge (or rather three, because on the picture is pushed thin one, woven some time ago):

Oto dwie "siostrzyczki" / Here are two "sisters"

Oto dwie „siostrzyczki” / Here are two „sisters”

A ta krajka właśnie się tka / And this selvage is on a loom right now.

A ta krajka właśnie się tka / And this selvedge is on a loom right now.

Takie sobie maleństwo

Taka malutka i cieniutka krajka gości obecnie na moim krośnie:

This tiny and thin selvage is currently on my loom:

Wąska krajka tkana na bardku / Narrow selvage woven on bardko

Wąska krajka tkana na bardku / Narrow selvage woven on bardko

 

Monotematycznie / Monothematic

I znów posiedzenie przy krośnie zaowocowało krajką. Ma około 5 cm szerokości i w całości utkana z wełny. Długość zmierzę, jak tkanina sobie „odpocznie”.

And again, sitting at a loom led to selvedge. It is about 5 inches wide and entirely woven from wool. LengthI will measure, when the fabric will „rest”.

Nowa krajka. Jeszcze "odpoczywa" na krośnie. *** New selvage. Even "resting" on a loom.

Nowa krajka. Jeszcze „odpoczywa” na krośnie.
***
New selvage. Even „resting” on a loom.

Czuję się trochę zmęczona i obolała po całym dniu przy krośnie, ale bardzo zadowolona. Wzór mi się znów podoba i może jeszcze go powtórzę w innym zestawie kolorów? A Wam, jak się widzi tak krajka?

I feel a little tired and sore after a long day at the loom, but very happy. I like this pattern and may I repeat it in a different set of colors? And how do you like this selvage?

Dzień Tkaczki / Weaver Day

Zwykle ten dzień zwykłam spędzać w Bliżynie, gdzie w Domku Tkaczki czekały zawsze chętne do współpracy krosna i przepyszny poczęstunek, a także (może a zwłaszcza) wspaniali, pełni zapału do zaszczepiania swoich zainteresowań innym ludzie. Niestety, ten rok był (i jest) jaki był (i jest), zatem Dzień Tkaczki spędziłam w domu. Nie zmarnowałam tego „wolnego” czasu danego przez kapryśny Los. Usiadłam zatem przy swoim krośnie, które może nie jest z prawdziwego zdarzenia, ale bardzo funkcjonalne i utkałam do końca krajkę.

Normally, I used to spend these day in Bliżyn, where in the House of Weaver waited a  cooperative looms and delicious refreshments, and (perhaps especially) great, full of enthusiasm to inoculate their interests to other people. Unfortunately, this year was (and is) what was (and is), so the Weaver Day I spent at home.  I  din’t wasted this „free” time given by capricious fate.  So I sat at my loom, which may not be a real loom, but very functional and wove to the end a selvedge.

Świeżo utkana krajka.

Świeżo utkana krajka.

Teraz musi sobie poleżeć i „odpocząć”, by można było prace nad nią całkowicie zakończyć. A do czego posłuży, to się zobaczy w przyszłości.

Now it has to lie down and „rest”, to be able to work on it completely finished.  And what it was for, we’ll see in the future.