Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla tkactwo

Mam rozpinacz! / I have got a temples!

Z pomocą tkaczek z Grupy Tkackiej oraz Pana Stolarza mam nowiutki, jeszcze brudzący dłonie, rozpinacz. Teraz jeszcze tylko do naprawy pozostały nicielnice i mogę składać krosno. A żeby już na nim zacząć tkać, to muszę się zaopatrzyć w wełnę i len na osnowę.

With a help of weavers from Weaver Group and Mr Carpenter I have new, which still smudge my hands, temples. Now, still for repair are a harnesses and I could assemble a loom. And to weave on it I must buy a wool and flax for warp.

A tak oto wygląda mój rozpinacz:

And how look my temples:

rozpinacz temples

Reklamy

Kolejny sukces / Another succes

Tym razem odniosłam sukces na polu tkackim. Udało mi się utkać materiał tak rzadko, jak sobie umyśliłam. Mogę już tkać worki na ziemniaki.

In this time I succeeded on weaving. I managed to weave a fabric as loosely as I wanted. Now I could to weave a sacks for potatoes.

szalik / scarf

Powrót do tkania / Back to weaving

Ponad 1,5 godziny osnuwania krosna i około 3 godzin tkania, prucia, tkania na nowo i tak w kółko. I nie mogę za nic osiągnąć tego, co mi się wykluło w głowie.

More than 1.5 hours warping the loom and weaving about 3 hours, ripping, weaving anew over and over again. And I can not reach fthat what it’s hatched in my head.

Załążek szaliczka / The germ of scarf

Załążek szaliczka / The germ of scarf

Albo trzeba podnieść swoje kwalifikacje, albo porzucić pomysł i zastąpić go innym.
Popróbuję jeszcze, pomyślę. Może jeszcze coś mi z tego wyjdzie?

Or I need to upgrade my skills, or to abandon the idea and replace it with another.
I’ll experiment with it yet, I’ll think. Maybe something will arise?

Ostatni wytwór rąk / The last product of hands

Oto co ostatnio w przerwach między robotą w polu i domu zrobiłam.

Here what I did at last in the intervals between the work in the field and the house.

serwetka z ocieplaczem

Ot, taki sobie kuchenny komplecik z myślą o zbliżających się z wolna chłodnych dniach.
Komuś byłby potrzebny?

Oh, such a kitchen a complete set with a view to the upcoming slowly cool days.
Someone would be needed?

Podstaweczki w paseczki / Pads in strips

Tak w wolnej chwili natchnęło mnie, by zrobić podstawki pod kubki, czy talerze. A po co szyć, czy wyszywać, kiedy można takie coś utkać?
I z takiego myślenia zrodziło się to:

So in my free time something inspired me to make a pads for cups or plates. And what for sew or embroider when I can weave such things?
And with such thinking is born this:

serwetka napkin serwetka napkin serwetka napkin serwetka napkin

XVII Wystawa w Prudniku zaliczona / XVII Exhibition in Prudniku included

Tegoroczna, XVII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego przeszła do historii.
Dziękuję wszystkim, którzy zatrzymywali się przy moim stoisku i wyrażali swą aprobatę w stosunku do naszych prac, bowiem bardzo podniosło mnie to na duchu i dało siłę, by znów tworzyć.
Dziękuję też Made by Hands, bo tylko dzięki nim mogłam uczestniczyć w Wystawie.

This year, XVII Exhibition of Folk Artists and Crafts Polish-Czech Borderland passed into history.
Thank you to everyone who stopped by my booth and expressed his approval in relation to our work, because it really lifted my spirits and gave strength to create again.
I also thank Made by Hands, because only through them I could participate in the Exhibition.

Jestem tylko zła na siebie, że tak mało zdjęć zrobiłam. Zwłaszcza w ostatni dzień Wystawy, kiedy mogłam zająć dwie szkolne ławki, zamiast jednej, jak dotychczas. Wtedy to, muszę przyznać, że nasze twory prezentowały się naprawdę pięknie.
A że na dokładkę zabrałam ze sobą malutkie, zabawkowe krosenko, które wygląda, jak miniatura pełnowymiarowego, to i ludzi więcej przystawało, by spojrzeć, co się na stoisku dzieje. 

I’m just mad at myself that I did so little pictures. Especially in the last day of the shows, when I could take care of two school benches, instead of one, so far. Then, I have to admit that our creations presented really beautifully.
And for good measure that I brought the tiny, toy loom that looks like miniature full, and people are more stopped to look at what’s going on booth.

Poznałam też panią Tatianę Slavikową z Technicznego Muzeum w Brnie, która po drugiej stronie hali tkała na małych krosnach firmy Ashford. Mimo różnic językowych, ucinałyśmy sobie długie pogawędki. Oczywiście o tkaniu, bo o czym innym mogą rozmawiać dwie tkaczki?

I met a Mrs Tatiana Slavikowa from Technical Museum in Brno that on the other side of the hall she weaving  on a small loom from Ashford. Despite the language differences, we take a long chat. Of course, for weaving, because what else can speak two weavers?

Podsumowując: było gorąco, bardzo miło. Było też mnóstwo wspaniałych, lepszych i gorszych występów młodszych i starszych wykonawców na scenie: zespoły romskie, ukraińskie, polskie etc. Z folklorem i na współcześnie. Zawsze coś się działo. A że stoisko ustwiono niemal pod sceną, trudno było nie patrzeć.
Jedynie czego zabrakło, to odwiedzających.

In conclusion, it was hot, very nice. There were also lots of great, good and bad performances of younger and older performers on stage: Teams Roma, Ukrainian, Polish, etc.. In folklore and modern. There’s always something happening.  And that stand set near the stage, it was hard not to look.
Only thing missing is visitors.

Podczas Wystawy udało mi się utkać takie oto podstawki pod kubeczki:

During the Exhibition, I was able to weave such are coasters cups:

Tak naprawdę są trzy, ale nie mam siły szukać trzeciej w skrzyni. / There are actually three, but do not have the strength to look for a third party in the chest.

Tak naprawdę są trzy, ale nie mam siły szukać trzeciej w skrzyni. / There are actually three, but do not have the strength to look for a third party in the chest.

Dwa dni i jeszcze jeden / Two days and another

Piątek i sobota minęły bardzo szybko. Jeszcze tylko dziś będzie można podziwiać dzieła twórców, rzemieślników i artystów.
A tak prezentowało się moje stoisko, współdzielone z Made by Hands:

Friday and Saturday passed very quickly. Just today will be on display works by artists, craftsmen and artists.
And so presented my booth, shared with Made by Hands:

XVII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego, stoisko Gildii i Made by Hands

XVII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego, stoisko Gildii i Made by Hands